Subvencionimi i dëmit dhe ndihma financiare për personat për trajtim mjekësor

Në të kaluarën e afërt, komunës së Ranillugut i janë drejtuar nëntë kërkesa lidhur me ndihmën financiare të nevojshme për trajtim në institucionet shëndetësore në rajon dhe më gjerë.

Komuna e Ranillugut si edhe më parë vazhdon të kujdeset për çdo banor dhe nga gjithsej nëntë, shtatë kërkesa i ka zgjidhur pozitivisht.

Përkatësisht, për shtatë persona të cilët kanë nevojë për para për mjekim, komuna ka ndarë mjete për t’u ndihmuar dhe lehtësuar gjendjen e tyre. Vlera e caktuar për këtë qëllim është 1600 euro.

Subvencija štete i novčana pomoć licima na lečenju

Opštini Ranilug je u nedavnoj prošlosti upućeno devet zahteva za finansijsku pomoć za lečenje u zdravstvenim ustanovama u regionu i šire.

Kao i do sada, Opština Ranilug nastavlja da brine o svakom stanovniku i od ukupno devet, sedam zahteva je pozitivno rešeno.

Shodno tome, za sedam osoba kojima je potreban novac za lečenje, opština je izdvojila sredstva za pomoć i olakšanje njihovog stanja. Vrednost određena za ovu namenu je 1600 evra.

Ky artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e ProActive dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *