Sot, NOPM ka nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit me Z.Kadri Rahimaj

Sot, Rrjeti i Lëvizjes Paqësore/ Network of Peace Movement- NOPM njofton se ka nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit me Z.Kadri Rahimaj , kryetarin e komunës se Kamenicës ne kuadër te projektit “Aktivizimi dhe vetëdijesimi i qytetarëve në proceset vendim-marrëse” cili do te zbatohet ne Komunën e Kamenicës, Ranilugut dhe Novobërdës nga muaji Korrik 2023 deri ne Dhjetor 2024.

Projekti synon të adresojë tre komponentë: rritjen e pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje (konsultime, mbikëqyrje qytetare, buxhetim me pjesëmarrje), pjesëmarrjen e qytetarëve dhe OSHC-ve në hartimin e politikave (harmonizimi i rregulloreve komunale, planet e punës) dhe llogaridhënia ( roli mbikëqyrës i kuvendit komunal, menaxhimi financiar, ofrimi i shërbimeve, etj.) si dhe të propozojë veprime korrigjuese për rritjen e pjesëmarrjes, menaxhimit financiar dhe llogaridhënies

Ky projekt eshte përkrahur nga Granti i Ndërhyrjes Kombëtare në kuadër të projektit SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe zbatuar nga konsorciumi i organizatave: Centar za promociju civilnog drustva (CPCD) në partneritet me Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM).

————————————————————————–

Mreža mirovnog pokreta – NOPM potpisala je danas memorandum o razumevanju sa predsednikom opštine Kamenica g. Kadri Rahimaj, u okviru projekta „Aktivacija i svest građana u procesima donošenja odluka“ koji će se sprovoditi u opštinama Kamenica, Ranilugu i Novo Brdo od jula 2023. do decembra 2024. godine.

Projekat ima za cilj da se adresira tri komponente: povećanje učešća javnosti u donošenju odluka (konsultacije, nadzor građana, participativno budžetiranje), učešće građana i organizacije civilnog društva u kreiranju politike (usklađivanje opštinskih propisa, planova rada) i odgovornost (uloga supervizora skupština opštine, finansijsko upravljanje, pružanje usluga itd.), kao i da predlože korektivne mere za povećanje učešća, finansijskog upravljanja i odgovornosti

Ovaj projekat je podržan od strane Nacionalnog interventnog granta u okviru projekta SMART Balkans – Civilno društvo za zajedničke vrednosti na Zapadnom Balkanu, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a sprovodi konzorcijum organizacija: Centar za promeno člana društva ( CPCD) u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i kreiranje politike (CRPM) i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM).

————————————————————————–

Today, the Network of Peace Movement – NOPM has signed a memorandum of understanding with the mayor of the municipality of Kamenica Mr. Kadri Rahimaj, within the project “Activation and awareness of citizens in decision-making processes” which will be implemented in the Municipality of Kamenica, Ranilugu and Novobërda from July 2023 to December 2024.

The project aims to address three components: increasing public participation in decision-making (consultations, citizen oversight, participatory budgeting), participation of citizens and CSOs in policy-making (harmonization of municipal regulations, work plans) and accountability (role supervisor of the municipal assembly, financial management, service delivery, etc.) as well as to propose corrective actions to increase participation, financial management and accountability.

This project is supported by the National Intervention Grant within the project SMART Balkans – Civil Society for Common Values in the Western Balkans, financed by the Ministry of Foreign Affairs of Norway and implemented by the consortium of organizations: Centar za promeno členni drustva (CPCD) in partnership with the Center for Research and Policy Making (CRPM) and the Institute for Democracy and Mediation (IDM).

Set SMART goals!

#KomunaKamenices

#smartbalkansproject #SmartSupport #smartgrant #nationalagrant

Norwegian Embassy in Prishtina

Center for Research and Policy Making

Centar za promociju civilnog društva

IDM Albania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *