Qendra për Depolitizim të Shoqërisë Kosovare ka mbajtur konferencën për media

Organizata joqeveritare Qendra për depolitizim të shoqërisë Kosovare (CDKD) në kuadër të projektit “Biznesi për marrëdhënie të mira etnike” organizoi dje konferencë në restorantin “Royal King” në Ropotovë duke prezantuar përmbajtjen e projektit.

Përveç udhëheqjes së komunës së kryesuar nga kryetarja Katarina Ristic Ilic, në konferencë morën pjesë edhe qytetarë të cilët janë të interesuar për të filluar një biznes.

Pas prezantimit të projektit, të pranishmit diskutuan për lloje të ndryshme të bashkëpunimit (ndërsektor, ekonomik, ndëretnik) ku çdo biznesmen, prodhues individual apo firmë do të përfitonte nga puna që bën.

Në një zhvillim të tillë të dizajnuar biznesi, do të përfshihej ndihma e të gjitha institucioneve dhe akterëve relevant. Nga zyrat e shumta rajonale, nëpër komuna dhe departamente komunale e deri te shoqatat që merren me çështjet e fuqizimit ekonomik.

Projekti dhe përmbajtja e tij u mbështet edhe nga presidentja e komunës së Ranilugut Katarina Ristic Ilic. Ajo vuri në dukje në fjalën e saj se sipërmarrja femërore ka një ndikim të thellë social dhe ekonomik. Duke filluar dhe drejtuar bizneset e tyre, gratë fitojnë pavarësi më të madhe, gjë që çon në forcimin e rolit të tyre në shoqëri. Përveç kësaj, ndërmarrësia e grave kontribuon në zhvillimin ekonomik përmes krijimit të vendeve të punës, rritjes së prodhimit dhe përmirësimit të komuniteteve lokale.

Centar za depolitizaciju kosovskog društva održao je konferenciju za štampu

Nevladina organizacija Centar za depolitizaciju kosovskog društva (CDKD) u okviru projekta „Posao za dobre etničke odnose“ organizovala je juče konferenciju u restoranu „Roial King“ u Ropotovu na kojoj je predstavljen sadržaj projekta.

Pored rukovodstva opštine na čelu sa predsednicom opštine Katarinom Ristić Ilić, konferenciji su prisustvovali i građani koji su zainteresovani za pokretanje biznisa.

Nakon prezentacije projekta, prisutni su razgovarali o različitim vidovima saradnje (međusektorskoj, ekonomskoj, međunacionalnoj) gde bi svaki privrednik, individualni proizvođač ili kompanija imala koristi od posla kojim se bavi.

U ovako osmišljen poslovni razvoj bila bi uključena pomoć svih relevantnih institucija i aktera. Od brojnih regionalnih kancelarija, preko opština i opštinskih odeljenja do udruženja koja se bave pitanjima ekonomskog osnaživanja.

Projekat i njegove sadržaje podržala je i predsednica opštine Ranilugu Katarina Ristić Ilić. Ona je u svom govoru istakla da žensko preduzetništvo ima dubok društveni i ekonomski uticaj. Pokretanjem i vođenjem sopstvenog biznisa žene stiču veću nezavisnost, što dovodi do jačanja njihove uloge u društvu. Pored toga, žensko preduzetništvo doprinosi ekonomskom razvoju kroz otvaranje novih radnih mesta, povećanje proizvodnje i unapređenje lokalnih zajednica.

Mirëmbajtja dhe mbrojtja e zonave të gjelbra

Ruajtja e mjedisit luan një rol kyç në mirëmbajtjen e shëndetit të planetit tonë. Komuna e Ranilugut, e vetëdijshme për rëndësinë e mbrojtjes së natyrës, bën përpjekje të rëndësishme në mirëmbajtjen e pastër të gjelbërta në të gjitha fshatrat. Zonat e gjelbra të pastra jo vetëm që përfaqësojnë vlerë estetike për mjedisin, por gjithashtu ofrojnë një mjedis që inkurajon një jetesë të shëndetshme.

Komuna e Ranilugut është angazhuar në pastrimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rregullt të sipërfaqeve të gjelbërta përmes programeve të riciklimit dhe menaxhimit të mbeturinave. Vendosja e koshave të ndarjes së mbeturinave, edukimi i qytetarëve për rëndësinë e menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve dhe nxitja e përdorimit të materialeve biodegraduese janë vetëm disa nga hapat që bashkia ndërmerr në atë drejtim.

 

Održavanje i zaštita zelenih površina

Zaštita životne sredine igra ključnu ulogu u održavanju zdravlja naše planete. Opština Ranilugu, svesna značaja zaštite prirode, ulaže značajne napore u čistom održavanju zelenila u svim selima. Čiste zelene površine ne predstavljaju samo estetsku vrednost za životnu sredinu, već pružaju i okruženje koje podstiče zdrav život.

Opština Ranilugu se bavi redovnim čišćenjem, održavanjem i zaštitom zelenih površina kroz programe reciklaže i upravljanja otpadom. Postavljanje kanti za odvajanje otpada, edukacija građana o značaju održivog upravljanja otpadom i podsticanje upotrebe biorazgradivih materijala samo su neki od koraka koje 

Ky artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e ProActive dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *