Mbrojtjen e mjedisit në Ranillug

Me qëllim të ruajtjes së mjedisit dhe në përputhje me rregulloren komunale për mbrojtjen e tij, dje pasdite inspektorët e departamentit të inspektimit dënuan me gjobë një banor të komunës së Ranillugut për sjellje të pakujdesshme dhe të papërgjegjshme, gjegjësisht hedhjen e mbeturinave në sipërfaqe publike.

Personi i gjobitur është kapur duke hedhur mbeturina në anë të rrugës që lidh Ropotovën me lagjen  Rid.

Sipas rregullores së komunës së Ranillugut, e cila është në fuqi, ndalohet hedhja e mbeturinave në të gjitha hapësirat e shfrytëzimit publik, gjelbërimin dhe parqet.

Zaštita životne sredine

U cilju zaštite životne sredine i u skladu sa opštinskim propisom za njenu zaštitu, inspektori odeljenja inspekcije su juče popodne kaznili meštana opštine Ranilug zbog neopreznog i neodgovornog ponašanja, odnosno bacanja otpada na javne površine.

Kažnjeni je uhvaćen kako baca đubre pored puta koji povezuje Ropotovu sa naseljem Rid.

Prema uredbi opštine Ranilug, koja je na snazi, zabranjeno je bacanje otpada na sve javne površine, zelenilo i parkove.

Ky artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e ProActive dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *