Debat publik për Projekt-Planin e Veprimit për përfshirjen e komunitetit rom ashkali në shoqërinë Kosovare në nivel lokal

Komuna e Novobërdës komuniteti Komunal i Veprimit bashkëpunim  me OSBE-në organizuan një konsultë publik rreth Draft Plani i Veprimit për përfshirjen e Komunitetit Rom Ashkali në shoqërinë Kosovare në nivelin lokal. Komuna e Novobërdës me ekipin e përzgjedhur nga Kryetari i Komunës kanë hartuar draft planin për komunitetin rom ashkali në kuadër të Strategjia për avancimin e të drejtave të komuniteteve rom dhe ashkalidhe plani i Veprimit 2023-2026.

Kordinatorja e Komitetit Komunal të Veprimit  njoftoj të pranishmit rreth procesit të ecurisë të këti plani deri në finalizim të draftit,njofto të pranishmit se grumbullimi i të dhënave dhe kontakteve direkte me përfaqësues të familjarëve të komunitetit rom dhe ashkali me një pyetësor me pyetje dhe komente për marrjen  e nevojave të këtikomunitetit. Pas njoftimit  të  fushave kyqëse që përmban ky plan hapi takimin duke dhënë një pasqyrë të aktiviteteve të parapara në Draft plani, dhe përfaqësuesit e komunitetit dhanë komentet dhe idetë e tyre për t’u integruar në dokument. 

Ata theksuan nevojën për të përfshirë fëmijët romë në aktivitetet jashtëshkollore të organizuara nga shkollat, për të mbështetur studentët romë me trajnime të mëtejshme profesionale dhe mundësi bursash për arsimin e lartë, si dhe për të lehtësuar kriteret e nevojshme për të përfituar nga subvencionet dhe për të regjistruar një biznes. 

2.Javna debata o Projektnom akcionom planu za uključivanjeromske aškalijske zajednice u kosovsko društvo na lokalnomnivou

Opština Novo Brdo, Opštinska zajednica za akciju, u saradnji sa OEBS-om, organizovala je javnu konsultaciju o Nacrtuakcionog plana za uključivanje romske zajednice Aškalija u kosovsko društvo na lokalnom nivou. Opština Novo Brdo sa timom koji je odabrao predsednik opštine izradili su nacrt plana za zajednicu Roma Aškalija u okviru Strategije za unapređenjeprava zajednica Roma i Aškalija i Akcionog plana 2023-2026.

Koordinator Opštinskog akcionog odbora obaveštava prisutne o ​​napretku ovog plana do finalizacije nacrta, obaveštava prisutneda prikupljanje podataka i neposredni kontakt sa predstavnicimačlanova porodica romske i aškalijske zajednice putem upitnikasa pitanjima i komentare o zadovoljavanju potreba ovezajednice. Nakon što je saopštio ključne oblasti sadržane u ovomplanu, on je otvorio sastanak dajući pregled aktivnostipredviđenih Nacrtom plana, a predstavnici zajednice dali susvoje komentare i ideje da se integrišu u dokument.

Oni su istakli potrebu da se romska deca uključe u vannastavneaktivnosti koje organizuju škole, da se romskim studentimapruži podrška daljem stručnom usavršavanju i mogućnostimastipendiranja za visoko obrazovanje, kao i da se olakšajukriterijumi potrebni za dobijanje subvencija i registracijupreduzeća.

Ky artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e ProActive dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *